Navneregistre til Københavns Amts Nordre Birks aktjournal (straffesagsregister).

Tallet i højre kolonne henviser til sidenummer i selve straffesagsregisteret. Straffesagsregisteret har to indførsler på hver side, hvorfor tallene har henholdsvis "a" eller "b" tilføjet.
Tallet kan umiddelbart anvendes til at fremsøge en sags akter i Daisy, men da den dømte kan være dømt i senere sager, vil akter som oftest være oversendt til den pågældende politikreds,
hvor den så er arkiveret. Derfor bør man konsultere selve indførelsen i straffesagsregisteret, hvor det vil fremgå, om sagens akter er sendt til en anden politikreds.
Som eksempel på en sag, hvor akterne er oversendt og altså ikke længere findes i arkivet, kan nævnes sag 970a i navneregistret for 1928-1933 (side 15 nedenstående).
Sagen vedrører Niels Fabricius Nielsen, og på side 970a finder man, at sagsakterne er oversendt til politimesteren i Kolding til brug ved en anden retssag. Indførsel om Niels Fabricius Nielsen
Niels Fabricius Nielsens videre færd i retssystemet skal derfor søges i Kolding, hvor det i hans tilfælde vil vise sig, at også akterne her er videresendt.
Det kan derfor være formålstjenligt at lede efter personen i Statsbibliotkets avisarkiv for at finde den pågældendes seneste domfældelse.
Havde dommen i Nordre Birks Politikreds været den seneste, skulle sagens akter findes i Daisy under:
Københavns Amts Nordre Birks Politi: Straffeakter (1909-1959) XII.e-105 Domsdato + Straffeaktnummer (År, Måned, Dag, Løbenr., Litra) 1929 969 1929 980

En anden indgang til en persons straffe går via politimestrenes strafferegistre, der danner grundlag for en persons straffeattest.
Strafferegistrene føres af politimesteren i den politikreds, hvor den straffede person er født. Registrene føres kronologisk,
men har i lighed med straffesagsregistrene et navneregister med henvisninger til de enkelte domme.
Her er et eksempel på indførsler i et navneregister til Holstebro Politis strafferegister, hvor man bemærker, at flere personer er noteret for mere end een dom.

En stor ulempe ved søgning efter straffede personer er, at Statens Arkiver ikke fjernlåner registrene. Skal man derfor videre med sagen fra Kolding, må man aflægge Landsarkivet i Viborg besøg, ligesom sagen fra Nordre Birk skal ses på Rigsarkivet.